Eğitim & Danışmanlık

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İdarelerinde Mali Yönetim
 • İç Kontrol-Ön Mali Kontrol- İç Denetim
 • Bütçenin Hazırlanması Ve Uygulanması
 • Taşınır Mal Yönetimi
 • Performans Programı-Stratejik Plan-Faaliyet Raporu
 • Kamu Zararı
 • Sayıştay Denetimi
 • Belediye Şirketlerinin Kurulması
 • Belediye Şirketlerinin Belediye İle İlişkileri
 • Belediye Şirketlerinin Yönetim Ve Temsili
 • Belediye Şirketlerinde Personel İstihdamı Ve Yönetimi
 • Belediye Şirketlerinde Muhasebe Ve Finansal Raporlama
 • Belediye Şirketlerinin Tabi Olduğu Ve Olmadığı Mevzuat Hükümleri
 • Belediye Şirketlerinde Nakit Ve Borç Yönetimi
 • Belediye Şirketlerinde Denetim Ve Sayıştay Bulguları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Uygulama Yönetmelikleri
 • Genel Tebliğler
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Harcama Sürecinde Yer Alan Görevliler, Görev Yetki Ve Sorumlulukları
 • Harcama Süreci
 • Harcama Belgeleri ve Kontrolü
 • Harcırah
 • Başlıca Harcama Konuları
 • Merkezi Yönetim Muhasebesi
 • Mahalli İdareler Muhasebesi
 • Kalkınma Ajansları Muhasebesi
 • Mali Raporlama Ve Mali Tablolar
 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi (Vergi Muhasebesi)
 • Emlak Vergisi
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi Ve Harçlar
 • Belediyelerin Diğer Gelir Kaynakları
 • Gelirlerin Takip Ve Tahsili
 • Vergi Usul Hukuku
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Tevkifat Müessesesi
 • Vergisel Yükümlülük Ve Sorumluluklar
 • Gelirlerin Takip Ve Tahsili (6183 sayılı Kanuna göre)
 • Şirketlerin Kurulması
 • Şirketlerin Organları ve İşleyişi
 • Şirketlerin Ticari İlişkileri
 • Şirket Yönetimi
 • Şirketlerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Karşısındaki Yükümlülük Ve Sorumlulukları
 • Şirketlerin Diğer Çeşitli Mevzuat Hükümleri Karşısındaki Yükümlülük Ve Sorumlulukları
 • Şirketlerde Denetim
 • Finansla İlgili Temel Kavramlar
 • Finansal Yönetim
 • Finansal Analiz
 • Finansal Kurumlar
 • Bağımsız Denetim
 • Sayıştay Denetimi