Belediyelerin Banka Dışı Kaynaklardan Borçlanması

Gelirleri harcamalarını karşılamaya yetmediğinde belediyeler de borçlanma yoluna gidebilmektedir. Belediyelerin hangi kaynaklardan ne şekilde borçlanabileceği 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Belediyeler başta İller Bankası (İLBANK) olmak üzere genellikle ticari bankalardan borçlanma yoluna başvurmakla birlikte yukarıda zikredilen kanunda belediyelere banka dışı kaynaklardan borçlanma imkanı da sağlanmıştır. Bu kaynakların başında tahvil ihracı Devamı…

Yüklenicilerin Devletten Hakediş Alacakları Kamu İhalelerinde Teminat Olarak Kullanılabilir mi?

İhale sonucunda devlete yapılan işlerden dolayı yüklenicilerin devletten (özellikle özel bütçeli yatırımcı idareler ile belediyeler) önemli miktarda hak ediş alacakları doğmaktadır. Söz konusu alacakların bir kısmı ödenek yokluğu, bir kısmı ise nakit yokluğu gerekçesiyle tam ve zamanında ödenmemektedir. Nakit yokluğu gerekçesiyle ödenmeyen hak ediş alacakları “bütçe emanetleri” adı verilen hesapta Devamı…

Üst Yöneticinin Kamu Zararından Dolayı Sorumluluğu

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilga ettiği 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’ndan farklı olarak kamu idarelerinde en üst düzeyde bulunan yöneticilerin (üst yönetici) harcama sürecinde yer almasını değil kamu kaynaklarının idarenin görevli ve yetkili kişileri tarafından hukuka uygun, verimli ve etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını Devamı…

İhale Komisyonlarının Oluşturulmasında Özellik Arz Eden Hususlar

Bilindiği gibi, kamu ihale mevzuatına göre ihale suretiyle gerçekleştirilecek alımlar ihale komisyonu olarak oluşturulacak bir kurul tarafından karara bağlanır. Her ne kadar söz konusu komisyonun kararlarının geçerli olması için ihale yetkilisinin onayı gerekse de ihale sürecinin daha çok içinde bulunan söz konusu komisyonca verilen kararlar kamu kaynaklarının kullanımı ile isteklilerin Devamı…

Belediyelerde Mali Kural Uygulamaları

IMF’nin tanımına göre mali kural (fiscal rule); bütçe üzerinde uzun süreli sayısal bir takım sınırlamalar koyan düzenlemelerdir. Mali kural mali sorumluluk ve borç yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; özellikle bolluk dönemlerinde çarpık teşvikleri düzeltme ve aşırı harcamaları baskılama amacını taşımaktadır. Mali kural genellikle Avrupa ülkelerinde yaygın şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde de geçmişte Devamı…