Kamuda da Muhasebe Hilelerine Dikkat!

Muhasebe hilesi; bir hesaba ve gerçek tutarda kaydedilmesi gereken bir işlemi belli bir amaca ulaşmak için kasıtlı olarak başka bir hesaba veya gerçek olmayan tutarda kaydedilmesi olarak tanımlanabilir. Böyle bir işlem dayanağı bir belge olmadığı halde muhasebe kaydı yapılması şeklinde gerçekleşebildiği gibi hesaplar arasında muhasebe ilkeleriyle bağdaşmayan aktarmalar (virman) yapılması Devamı…

Kamu İşletmeleri Ne Durumda?

Kamu İşletmeleri Ne Durumda? Yasal olarak kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) olarak da adlandırılan kamu işletmeleri sermayesinin tamamı veya önemli bir kısmı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kurumları (şirket, bağlı ortaklık, iştirak vb.) ifade etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde toplam 81 işletme bulunmaktadır. Söz konusu kuruluşlar kural olarak özel Devamı…

Fatura Tek Başına Bir Alacağın Varlığına Delil Teşkil Eder mi?

İşletmeler gerek birbirlerine gerekse kamu idarelerine fatura düzenlemekte ve söz konusu faturalar zaman zaman taraflar arasında ihtilaf konusu olabilmektedir. Fatura düzenleyen taraf; faturanın düzenlenmesinin ve alıcı tarafından teslim alınması/kabul edilmesinin alacağın varlığını ispatlamak için yeterli olduğunu, alıcı taraf ise faturanın dayandığı ticari işlemle uyumlu olmadığını ve dolayısıyla tek başına kendisinin Devamı…

Üniversitelerin Temel Mali Sorunları

Ülkemizde devlet üniversiteleri hem sayı hem de hacim bakımından büyümeye devam etmektedir. Bununla birlikte üniversitelerin mali sorunları da eşanlı şekilde artmaktadır. Sayıştay denetimlerinde de tespit edilen söz konusu sorunların bazılarını aşağıda başlıklar halinde irdeleyebiliriz. Üniversitelerin Özgelirlerinin Yetersizliği 2021 yılında üniversitelere tahsis edilen ödenek (gider bütçesi) miktarı yaklaşık olarak 45 Milyar Devamı…

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Neleri Düzenliyor?

Her ne kadar makalenin başlığında “düzenleme”den söz edilmekte ise de aslında genelgeler yeni bir yasal düzenleme yapan değil, mevcut kanun, yönetmelik, tebliğ vb. mevzuat metinlerinde yer alan düzenlemeleri irdeleyen ve açıklayan mevzuat metinleridir. Bununla birlikte, 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kanun, yönetmelik, tebliğ vb. mevzuat metinlerinde yer Devamı…

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı

Devletin vadesi geçmiş vergi alacaklarının devletin birey ve kurumlara olan borçlarına mahsup edilmesi adına kamu idarelerince hak sahiplerine bazı ödemelerin yapılmasında bu kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge sunmaları istenir. İlk olarak, belirtmek gerekir ki tüm vergi borçları değil, sadece vadesi geçmiş yani vadesi gelmiş olduğu halde ödenmemiş Devamı…

Kamu Mali Yönetimi Sistemi

– Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişi, – Kamu bütçelerinin hazırlanması, – Bütçelerin uygulanması (harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması), – Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, – Mali kontrolden müteşekkil olan kamu mali yönetimi sistemi; 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile düzenlenmiştir. Ana hatları 5018 Devamı…

Kamu Zararı Nedir/Ne Değildir?

Kamuoyunda bazen kurum zararı, hazine zararı veya idarenin zararı olarak da ifade edilen zarar yeni kamu mali yönetim sistemimizde “kamu zararı” kavramı ile ifade edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu Devamı…

Kamu İhale Sisteminde Neler Değişiyor?

Kamu ihalelerinde istisnaların çok fazla olması ve özellikle bazı yapım işlerinin şeffaflık ve rekabetten uzak şekilde pazarlık usulüyle yaptırılması kamuoyunda eleştiri konusu olmaktadır. Öte yandan, değişen ekonomik yapı ve teknolojik şartlar kamu ihale süreci, prosedürleri ve dokümanlarında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanan Ekonomi Reform Paketinin kamu Devamı…