Emekliler Kamuda Görev Alabilir mi?

Kamu veya özel sektör işyerlerinden emekli olanların bazen kamu kurumlarında görev alması talep edilebilmektedir. Söz konusu görev alma geçici görev veya kurul/komisyon/meclislerde görev alma yani görevlendirme şeklinde olabildiği gibi memur ve işçi kadrolarına atanma şeklinde de olabilmektedir. İlk olarak belirtmek gerekir ki, emeklilerin kamuda istihdam edilebilmesi istihdam edecek kamu kurumun Devamı…

Belediyelerin Borçlanma Sınırları

Belediyeler gelir-gider dengesizliği yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. Yasal mevzuatımızda belediyelere borçlanma imkanı tanınmış olmakla birlikte bu imkanın aşırı şekilde kullanılarak gelecekte ödeme sıkıntısı nedeniyle belediyelerin faaliyetlerinin aksamasının önüne geçilmesi için mali kural (fiscal rule) mahiyetinde bazı sınırlamalar konulmuştur. 1. Belediyelerin borçlanma yetkisi Belediyelerin borçlanmasına ilişkin Devamı…

Sayıştay Denetimlerinde Sıklıkla Tespit Edilen Bazı Usulsüzlükler

Bilindiği üzere, Sayıştay kamu idarelerinin hesap ve işlemlerini inceleyen, denetleyen ve hükme bağlayan bağımsız bir denetim organıdır. Sayıştay denetimleri Sayıştay denetçileri tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarla gerçekleştirilmekte, hükme bağlama (kamu zararının tazmini ya da beraat) işlemi ise Sayıştay daireleri tarafından yapılmaktadır. Sayıştay tarafından yapılan denetimler düzenlilik denetimi ve Devamı…

Kamu Şirketlerinde Huzur Ücreti Ödemeleri

Zaman zaman bazı kamu görevlilerinin birden fazla şirket veya kurumdan huzur ücreti aldıkları ve/veya aldıkları huzur ücretlerinin çok yüksek olduğu yönünde kamuoyunda tartışmalar yaşanmaktadır. Kamu görevlilerinin huzur ücreti almalarına imkan veren yönetim kurulu, komisyon, heyet vb. organlarda hangi kriterlere göre görevlendirildiği ve huzur ücretinin miktarı göreceli olmakla birlikte görev yapılabilecek Devamı…

Belediyelerin Yapılandırma Yasası (7256 sayılı Kanun) Kapsamındaki Borç ve Alacakları

Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kanunda yer alan alacaklar arasında belediyelerin alacakları da bulunmaktadır. Bununla birlikte, belediyelerin tüm alacakları değil, belli bazı kriterleri Devamı…

Belediye Şirketlerinde Bazı Suistimal Riskleri

Belediye şirketleri piyasaya yönelik ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetleri sunmak için belediyelerin ticaret hukuku düzenlemelerine göre kurdukları ve işlettikleri şirketlerdir. Söz konusu şirketler belediyeden ayrı tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte bazen belediyenin bir birimi olarak algılanmakta ve gelir ve giderleri ile varlık ve yükümlülükleri belediyenin hesaplarına dahil edilmektedir. Bazı Devamı…

Kamulaştırma İle İlgili Temel Bilgiler

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararının gerektirdiği durumlarda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde olan taşınmazların karşılığının peşin olarak ödenerek alınmasıdır. Kamulaştırma Hangi Mevzuata Göre Yapılmaktadır? Kamulaştırma; Anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine istinaden yapılmaktadır. Kamulaştırmanın Şartları Kamu yararı kararının alınmış Devamı…

Vatandaşın Vergileri Nereye Harcanıyor?

Kamu harcamalarını finanse etmek için devlet birey ve kurumlardan vergi alır. Söz konusu vergilerin nereye harcanacağı bütçe kanunu ile ödenek tahsis edilmek suretiyle belirlenmektedir. Dolayısıyla, devletin bir hizmet veya harcamayı finanse edecek gücünün olup olmaması söz konusu tahsisin ne şekilde yapıldığına bağlı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda kamu harcamalarının ekonomik (harcama türü) Devamı…

Program Bütçe Nedir, Neye Derman Olacak?

16.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği ile kamu idarelerinde program bütçe sistemine geçilmiş ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi de program bütçe yapısına göre hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kanun’da yapılan söz konusu değişikliğinden önce kamu harcamaları fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde sınıflandırılırken yapılan düzenleme ile harcamaların program sınıflandırması düzeyinde tasnif edilmesi benimsenmiştir. Devamı…

Yapım İşlerine İlişkin Uyuşmazlıkların Yüksek Fen Kurulunda Çözüme Bağlanması

Bilindiği gibi, kamu idareleri ile yükleniciler arasında kamu ihale mevzuatına göre yapılan ihaleler sonucunda sözleşmelerin uygulanmasında taraflar eşit hak ve sorumluluklara sahip bulunmakta ve sözleşme konusu işin ifası ve hakedişlerin ödenmesiyle ilgili uyuşmazlıklar kural olarak hukuk mahkemelerinde çözüme bağlanmaktadır.  Bununla birlikte, söz konusu uyuşmazlıkların mahkeme dışında bir nevi sulh yoluyla Devamı…