Yapım İşlerine İlişkin Uyuşmazlıkların Yüksek Fen Kurulunda Çözüme Bağlanması

Bilindiği gibi, kamu idareleri ile yükleniciler arasında kamu ihale mevzuatına göre yapılan ihaleler sonucunda sözleşmelerin uygulanmasında taraflar eşit hak ve sorumluluklara sahip bulunmakta ve sözleşme konusu işin ifası ve hakedişlerin ödenmesiyle ilgili uyuşmazlıklar kural olarak hukuk mahkemelerinde çözüme bağlanmaktadır.  Bununla birlikte, söz konusu uyuşmazlıkların mahkeme dışında bir nevi sulh yoluyla Devamı…

Belediyelerin Gelir Kaynakları

Belediyelerin gelir kaynakları; 1- Merkezi yönetimden aktarılan paylar 2- Belediyelerin öz gelirleri olmak üzere 2 türlüdür. Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar Merkezi yönetim bütçesinden belediyelere pay aktarılması 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna istinaden gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kanuna göre merkezi yönetimden belediyelere Devamı…

Ön Mali Kontrolün Mahiyeti, İcra Ediliş Biçimi ve Ön Mali Kontrolün İşleyişinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Ön mali kontrol kavram olarak 5018 sayılı Kanunla getirilmiştir. Kanunun “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” şeklindeki isminden de anlaşılacağı üzere Kanun güçlü bir (iç) kontrol sistemine dayanmaktadır. Bu bağlamda iç kontrol kavramı Kanunda özel olarak düzenlenmiş ve iç kontrolün icrasında kamu idarelerine bir takım görev, yetki ve sorumluklar getirilmiştir. Devamı…

Şirketler Neden Halka (Borsaya) Arz Edilmek İster?

Ülkemizde ve dünyada halka arzlar kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Halka arz, şirket hisselerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen (belirlenmeyen) yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Şirketlerin halka arz edilen hisseleri Borsa İstanbul (Pay Piyasası) bünyesinde yer alan pazarlarda işlem görmeye başlar. Halka arz şirketlerin tercihine bağlı olduğundan bu tercihin Devamı…

Kamu Kurumlarının Hangi Malları Haczedilebilir?

Bilindiği üzere, devletten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle icra yoluna başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, icra hukukumuzda devlet mallarının haczedilememesi kuralı hangi idarelerin devlet kavramı içinde yer aldığı ve hangi malların devlet malı tanımına girdiği hususunun incelenmesini önemli kılmaktadır. Devlet Malının Haczedilemeyeceği Kuralı 2004 Devamı…

Kamu İdarelerinde Ücret Yönünden Tek İşveren Kavramı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde  yapılan yasal düzenlemeye göre; vergi matrahlarının birleştirilmesi açısından genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri (bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler) tek işveren sayılır. Bu nedenle, eş zamanlı veya farklı dönemlerde bu idarelerin birinden alınan ücret ile başka birisinden alınan ücretlerin matrahlarının birleştirilerek toplam Devamı…

Kamu Zararı Nedir/Ne Değildir?

Kamuoyunda bazen kurum zararı, hazine zararı veya idarenin zararı olarak da ifade edilen zarar yeni kamu mali yönetim sistemimizde “kamu zararı” kavramı ile ifade edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu Devamı…

Belediyelerin Borçlanma Sınırları

Belediyeler gelir-gider dengesizliği yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. Yasal mevzuatımızda belediyelere borçlanma imkanı tanınmış olmakla birlikte bu imkanın aşırı şekilde kullanılarak gelecekte ödeme sıkıntısı nedeniyle belediyelerin faaliyetlerinin aksamasının önüne geçilmesi için mali kural (fiscal rule) mahiyetinde bazı sınırlamalar konulmuştur. 1. Belediyelerin borçlanma yetkisi Belediyelerin borçlanmasına ilişkin Devamı…

COVID-19’un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Kamu ihale sözleşmeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale usulleriyle yapılan ihaleler sonucunda kamu idaresi ile üzerinde ihale bırakılan kişi (yüklenici) arasında imzalanan sözleşmelerdir. Söz konusu sözleşmelerin imzalanmasından sonra sözleşmenin uygulanmasında taraflar eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğundan taraflardan birisinin veya hatta belli bazı istisnalar dışında iki tarafın isteğiyle Devamı…

Belediyeler Birbirlerine Borç Para Verebilir mi, Birbirlerine Yardım Edebilir mi?

Belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip kamu idareleridir. Belediyelerin bir kısmı gelir ve nakit fazlasına sahipken diğerlerinin (büyük çoğunluğu) gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Bu noktada, gelir fazlası bulunan belediyelerin gelir yetersizliği bulunan belediyelere borç vermesi veya bunlara yardım etmesi gündeme gelmektedir. Bu durum özellikle aynı siyasi partiye mensup belediyeler arasında söz Devamı…