Kamu Kurumlarının Hangi Malları Haczedilebilir?

Bilindiği üzere, devletten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle icra yoluna başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, icra hukukumuzda devlet mallarının haczedilememesi kuralı hangi idarelerin devlet kavramı içinde yer aldığı ve hangi malların devlet malı tanımına girdiği hususunun incelenmesini önemli kılmaktadır. Devlet Malının Haczedilemeyeceği Kuralı 2004 Devamı…

Kamu İdarelerinde Ücret Yönünden Tek İşveren Kavramı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde  yapılan yasal düzenlemeye göre; vergi matrahlarının birleştirilmesi açısından genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri (bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler) tek işveren sayılır. Bu nedenle, eş zamanlı veya farklı dönemlerde bu idarelerin birinden alınan ücret ile başka birisinden alınan ücretlerin matrahlarının birleştirilerek toplam Devamı…

Kamu Zararı Nedir/Ne Değildir?

Kamuoyunda bazen kurum zararı, hazine zararı veya idarenin zararı olarak da ifade edilen zarar yeni kamu mali yönetim sistemimizde “kamu zararı” kavramı ile ifade edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu Devamı…

Belediyelerin Borçlanma Sınırları

Belediyeler gelir-gider dengesizliği yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. Yasal mevzuatımızda belediyelere borçlanma imkanı tanınmış olmakla birlikte bu imkanın aşırı şekilde kullanılarak gelecekte ödeme sıkıntısı nedeniyle belediyelerin faaliyetlerinin aksamasının önüne geçilmesi için mali kural (fiscal rule) mahiyetinde bazı sınırlamalar konulmuştur. 1. Belediyelerin borçlanma yetkisi Belediyelerin borçlanmasına ilişkin Devamı…

COVID-19’un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Kamu ihale sözleşmeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale usulleriyle yapılan ihaleler sonucunda kamu idaresi ile üzerinde ihale bırakılan kişi (yüklenici) arasında imzalanan sözleşmelerdir. Söz konusu sözleşmelerin imzalanmasından sonra sözleşmenin uygulanmasında taraflar eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğundan taraflardan birisinin veya hatta belli bazı istisnalar dışında iki tarafın isteğiyle Devamı…

Belediyeler Birbirlerine Borç Para Verebilir mi, Birbirlerine Yardım Edebilir mi?

Belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip kamu idareleridir. Belediyelerin bir kısmı gelir ve nakit fazlasına sahipken diğerlerinin (büyük çoğunluğu) gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Bu noktada, gelir fazlası bulunan belediyelerin gelir yetersizliği bulunan belediyelere borç vermesi veya bunlara yardım etmesi gündeme gelmektedir. Bu durum özellikle aynı siyasi partiye mensup belediyeler arasında söz Devamı…

Belediyelerin Bağış ve Yardım Alma Yetkisi

Son günlerde koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler sonucunda özellikle işini kaybeden ve/veya yardıma muhtaç duruma gelmiş kişilere destek sağlamak amacıyla bazı büyükşehir belediyelerinin başlattığı bağış ve yardım toplama kampanyalarının yasal olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmalar konunun yasal dayanağının irdelenmesini gerektirdiği gibi bağış ile yardım arasındaki farkın Devamı…

Yüklenicilerin Devletten Hakediş Alacakları Kamu İhalelerinde Teminat Olarak Kullanılabilir mi?

İhale sonucunda devlete yapılan işlerden dolayı yüklenicilerin devletten (özellikle özel bütçeli yatırımcı idareler ile belediyeler) önemli miktarda hak ediş alacakları doğmaktadır. Söz konusu alacakların bir kısmı ödenek yokluğu, bir kısmı ise nakit yokluğu gerekçesiyle tam ve zamanında ödenmemektedir. Nakit yokluğu gerekçesiyle ödenmeyen hak ediş alacakları “bütçe emanetleri” adı verilen hesapta Devamı…