Bütçe İçi (İktisadi) İşletmeler

Belediyelerin asıl görevi halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını (su-kanalizasyon, çöp toplama-temizlik, imar, yol-kaldırım, altyapı, park-bahçe vb.) karşılamak olmakla birlikte iktisadi ve sosyal özelliğinden dolayı belediyeler özel sektör işletmeleri gibi piyasa ekonomisi içinde bir takım mal ve hizmet sunumunda bulunmaktadır. Belediyelerin halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri genel olarak vergilerle finanse edilmekte Devamı…

BES mi Yatırım Fonu mu?

Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü son yıllarda sahip olunan paranın değerinin korunması büyük bir önem arz etmektedir. Böyle bir koruma ancak paranın enflasyon oranından bir nebze daha yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırılması suretiyle sağlanabilmektedir. Hisse senedi (borsa), kripto para, türev ürünler vb. yüksek riskli ve aktif yönetimi gerektiren yatırım araçlarını Devamı…

Kamu İhalelerine Karşı Şikayet, Başvuru ve Dava Yolları

Kamu ihaleleri; kamu idarelerinin taşınır veya taşınmaz mal ve hak gibi kamu kaynağı kullanımına ilişkin olarak yaptıkları ihalelerdir. Söz konusu ihaleler taşınır veya taşınmaz mal ve hakkın kiraya verilmesi şeklinde gelir getirici ihaleler olabildiği gibi mal veya hizmet alımı ve yapım işi yaptırılması şeklinde harcama gerektiren ihaleler de olabilir. Kamu Devamı…

Devletin Bilançosu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzenlenen yeni kamu mali yönetim sisteminde hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından devletin tüm varlık ve yükümlülüklerinin kayıt altına alınarak muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde raporlanması öngörülmüştür. Kanunun söz konusu gerekliliğinin bir sonucu olarak Kanun kapsamındaki tüm kamu idarelerinin varlık ve Devamı…

Ecrimisil

Kamu taşınmazları ticari veya başka amaçlarla gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılmaktadır. Kural olarak söz konusu kullanımın yapılan bir ihaleye ve bir sözleşme ilişkisine dayanması gerekmektedir. Bununla birlikte, bazı kamu taşınmazları ihalesiz ve/veya arada kamu idaresiyle kullanıcı arasında herhangi bir kira sözleşmesi bulunmaksızın kullanılabilmektedir. İşgal olarak adlandırılan söz konusu kullanım Devamı…

Kamuda da Muhasebe Hilelerine Dikkat!

Muhasebe hilesi; bir hesaba ve gerçek tutarda kaydedilmesi gereken bir işlemi belli bir amaca ulaşmak için kasıtlı olarak başka bir hesaba veya gerçek olmayan tutarda kaydedilmesi olarak tanımlanabilir. Böyle bir işlem dayanağı bir belge olmadığı halde muhasebe kaydı yapılması şeklinde gerçekleşebildiği gibi hesaplar arasında muhasebe ilkeleriyle bağdaşmayan aktarmalar (virman) yapılması Devamı…

Fatura Tek Başına Bir Alacağın Varlığına Delil Teşkil Eder mi?

İşletmeler gerek birbirlerine gerekse kamu idarelerine fatura düzenlemekte ve söz konusu faturalar zaman zaman taraflar arasında ihtilaf konusu olabilmektedir. Fatura düzenleyen taraf; faturanın düzenlenmesinin ve alıcı tarafından teslim alınması/kabul edilmesinin alacağın varlığını ispatlamak için yeterli olduğunu, alıcı taraf ise faturanın dayandığı ticari işlemle uyumlu olmadığını ve dolayısıyla tek başına kendisinin Devamı…

Üniversitelerin Temel Mali Sorunları

Ülkemizde devlet üniversiteleri hem sayı hem de hacim bakımından büyümeye devam etmektedir. Bununla birlikte üniversitelerin mali sorunları da eşanlı şekilde artmaktadır. Sayıştay denetimlerinde de tespit edilen söz konusu sorunların bazılarını aşağıda başlıklar halinde irdeleyebiliriz. Üniversitelerin Özgelirlerinin Yetersizliği 2021 yılında üniversitelere tahsis edilen ödenek (gider bütçesi) miktarı yaklaşık olarak 45 Milyar Devamı…

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı

Devletin vadesi geçmiş vergi alacaklarının devletin birey ve kurumlara olan borçlarına mahsup edilmesi adına kamu idarelerince hak sahiplerine bazı ödemelerin yapılmasında bu kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge sunmaları istenir. İlk olarak, belirtmek gerekir ki tüm vergi borçları değil, sadece vadesi geçmiş yani vadesi gelmiş olduğu halde ödenmemiş Devamı…