Mali Dünya olarak amacımız;
mevzuat, finans ve mali gelişmeler konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.

Kamu Kurumlarının Hangi Malları Haczedilebilir?

Bilindiği üzere, devletten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle icra yoluna başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, icra hukukumuzda devlet mallarının haczedilememesi kuralı hangi idarelerin devlet

Kamu İdarelerinde Ücret Yönünden Tek İşveren Kavramı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde  yapılan yasal düzenlemeye göre; vergi matrahlarının birleştirilmesi açısından genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri (bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler) tek işveren sayılır.

Kamu Zararı Nedir/Ne Değildir?

Kamuoyunda bazen kurum zararı, hazine zararı veya idarenin zararı olarak da ifade edilen zarar yeni kamu mali yönetim sistemimizde “kamu zararı” kavramı ile ifade edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Belediyelerin Borçlanma Sınırları

Belediyeler gelir-gider dengesizliği yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. Yasal mevzuatımızda belediyelere borçlanma imkanı tanınmış olmakla birlikte bu imkanın aşırı şekilde kullanılarak gelecekte ödeme sıkıntısı nedeniyle belediyelerin

COVID-19’un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Kamu ihale sözleşmeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale usulleriyle yapılan ihaleler sonucunda kamu idaresi ile üzerinde ihale bırakılan kişi (yüklenici) arasında imzalanan sözleşmelerdir. Söz konusu sözleşmelerin imzalanmasından sonra

Belediyeler Birbirlerine Borç Para Verebilir mi, Birbirlerine Yardım Edebilir mi?

Belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip kamu idareleridir. Belediyelerin bir kısmı gelir ve nakit fazlasına sahipken diğerlerinin (büyük çoğunluğu) gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Bu noktada, gelir fazlası bulunan belediyelerin gelir yetersizliği

Belediyelerin Bağış ve Yardım Alma Yetkisi

Son günlerde koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler sonucunda özellikle işini kaybeden ve/veya yardıma muhtaç duruma gelmiş kişilere destek sağlamak amacıyla bazı büyükşehir belediyelerinin başlattığı bağış ve yardım toplama

Yüklenicilerin Devletten Hakediş Alacakları Kamu İhalelerinde Teminat Olarak Kullanılabilir mi?

İhale sonucunda devlete yapılan işlerden dolayı yüklenicilerin devletten (özellikle özel bütçeli yatırımcı idareler ile belediyeler) önemli miktarda hak ediş alacakları doğmaktadır. Söz konusu alacakların bir kısmı ödenek yokluğu, bir kısmı

Üst Yöneticinin Kamu Zararından Dolayı Sorumluluğu

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilga ettiği 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’ndan farklı olarak kamu idarelerinde en üst düzeyde bulunan yöneticilerin (üst yönetici) harcama sürecinde

İhale Komisyonlarının Oluşturulmasında Özellik Arz Eden Hususlar

Bilindiği gibi, kamu ihale mevzuatına göre ihale suretiyle gerçekleştirilecek alımlar ihale komisyonu olarak oluşturulacak bir kurul tarafından karara bağlanır. Her ne kadar söz konusu komisyonun kararlarının geçerli olması için ihale

Belediyelerde Mali Kural Uygulamaları

IMF’nin tanımına göre mali kural (fiscal rule); bütçe üzerinde uzun süreli sayısal bir takım sınırlamalar koyan düzenlemelerdir. Mali kural mali sorumluluk ve borç yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; özellikle bolluk dönemlerinde

Hangi Sözleşmeler Damga Vergisinden Muaf?

“Hangi Sözleşmeler Damga Vergisinden Muaf?” başlıklı makalem Dünya Gazetesi’nde.

www.malidunya.com

Neler Yapıyoruz?

Eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve günlük bildirimler yoluyla kurum ve çalışanların etkinliğini ve verimliliğini yükseltmeyi amaçlamaktayız. Çalışmalarımızda süreklilik ve disiplinin verimliliğin temel şartı olduğuna inanıyoruz. Her kurumun eğitim, danışmanlık ve bilgilenme ihtiyacının diğerlerinkinden farklı olduğu bilinciyle çalışmalarımızın içeriği, seviyesi ve yoğunluğunu ilgili kuruma göre düzenliyoruz.

Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmeti
Yayınlarımız

Eğitimlerimiz

Düzenlediğimiz eğitim programları ile kurum ve çalışanların etkinliğini ve verimliliğini yükseltmeyi amaçlamaktayız. Eğitim programlarımız kurumların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kurum içi şeklinde düzenlenebildiği gibi kurum dışında periyodik olarak düzenlenen ortak seminer programlarına kurum çalışanlarının katılımının sağlanması şeklinde de olabilmektedir. Kurum içi eğitimlerin kurumun kendine özgü sorunlarının rahatlıkla tartışabilmesi şeklinde ilave faydaları bulunmakta olup, kurum dışındaki eğitimlerin ise farklı bir ortamda ve diğer kurumlardan katılanlarla tanışma ve bu kurumların uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma imkanı sağlaması gibi ilave faydaları bulunmaktadır.

Danışmanlıklarımız

Kurum içi eğitim programları gibi danışmanlık hizmetlerimizin içeriği, yoğunluğu ve süresi de kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak her bir kuruma özgü olarak tasarlanmaktadır. Uzman kadromuz her bir danışmanlık alanında ilgili kurumun içinde çalışma yaparak ve kurum çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunarak profesyonel şekilde çalışmalarını periyodik olarak raporlar ve çözüm önerileri ile birlikte kurumun üst yönetimine sunar. Çalışmanın sonunda kurumda katma değer yaratmış olmayı ve önemli bir etki bırakmış olmayı başarımızın göstergesi olarak görüyoruz.

Mali Dünya Farkı

Bir işin başarılmasından en büyük ve vazgeçilmez unsurun insan faktörü olduğundan yola çıkarak, beşeri sermayeye yatırımı çalışmamızın odak noktası olarak görmekteyiz.

Yaşadığımız bilgi teknolojisi çağında çok miktarda bilgi bulunmakla birlikte bilginin varlığından ziyade bunun belirli formatlar içinde ilgililerine sunulması önem arz ettiğinden  bilgiyi doğru şekilde üretme ve paylaşma gayretindeyiz. Gerçek anlamda eğitim ve danışmanlık işi bir yerlerde okuduklarını aynen karşı tarafa aktarma işi değildir ve olmamalıdır da. Bu işler formasyon, uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Örneğin, bir çok ihale dosyası görmemiş, incelememiş veya denetlememiş birisinden alınan eğitim ve danışmanlık hizmetinin doğruluğu ve verimliliği şüpheli bulunmaktadır.

 Eğitim ve danışmalık faaliyetlerimizde tecrübelerimizi yansıtmanın yanısıra tek yönlü bilgi aktarımı yerine kurum çalışanlarının çalışmaları hakkında bilgi ve fikir almak suretiyle interaktif şekilde bilgi paylaşmayı önemsiyoruz.

0 %
GÜNCEL MEVZUAT
0 %
EĞİTİM - DANIŞMANLIK
0 %
BAŞARILI SONUÇLAR

Kurumların hedeflerine ulaşmasında doğru bir stratejinin yanısıra etkili bir kayıt ve kontrol sistemi de çok önemlidir.

Kurumlar amaç ve hedeflerini stratejik plan, performans programı ve bütçe ile belirlerken bu amaç ve hedeflere etkili bir kaynak kullanımı ile ve yasal yaptırımlara maruz kalmadan ulaşmaları çok önemlidir. Kurumlarda düzenli ve etkili kayıt ve kontrol sistemi sadece yasal düzenlemelerin gereğinin yerine getirilmesi için değil aynı kurumun doğru karar alabilmesi ve faaliyetlerinin sonucunu ölçebilmesi açısından gereklidir.

"Kalite Asla Tesadüf Değildir,
Net ve Doğru Bilginin Adresi... "
www.malidunya.com

www.malidunya.com

Sosyal Ağlar Üzerinden Bizi Takip Edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

  • info@malidunya.com
  • Sormak İstediğiniz Tüm Konuları Bize Mail Atabilirsiniz. En Kısa Süre İçerisinde Sizinle İletişime Geçilecektir.

Hizmetlerimiz

  • Eğitim Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Mali Mevzuat Konuları